Strony związane z hasłem 'regulatory':

 • Zegarki »

  Chociaż wszystkie zegarki różnią się znacznie między sobą, to warto powiedzieć, że praktycznie wszystkie mają także pewne cechy wspólne. Chodzi tutaj przede wszystkim o budowę, która wszystkie zegarki sprowadza do kategorii czasomierzy. I tak zaczynając od początku należy powiedzieć, że wszystkie zegarki mają źródło napędu. Dzisiaj niekoniecznie jest to sprężyna. Równie dobrze może być to bateria czy obciążnik a ich zadaniem jest wprowadzenie zegarka w ruch. Poza tym wszystkie zegarki mają tak zwane regulatory chodu. W dużych zegarach funkcje te pełni na przykład wahadło, mniejszych specjalny balans bądź generator. Kolejna wspólna cecha, która łączy wszystkie zegarki to licznik cykli, który zwyczajnie liczy, ile impulsów zegarek wykonał. I ostatni wspólny element. Otóż zegarki zawsze posiadają wskaźniki i sygnalizatory.

  Data dodania: 09 12 2011 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Danfoss »

  Przetworniki pomiarowe regulatorów elektronicznych można podzielić na trzy grupy: przyrządy do pomiaru ciśnienia i jego spadku, do pomiaru temperatury oraz do pomiaru składu środowiska. Do grupy trzeciej należą magnetyczne analizatory tlenu przeznaczone do wyznaczania zawartości tlenu w gazach i przyrządy do wyznaczania zawartości soli w wodzie kotłowej.
  . Przetworniki do pomiaru ciśnienia i jego spadku
  Przetworniki do pomiaru ciśnienia i jego spadku wyrabia się trzech rodzajów: są to czułe manometry, manometry różnicowe i ciągomierze różnicowe. Czujnikami w tych przyrządach mogą być: rurka sprężynująca, mieszek falisty (sylfon), przepona płaska lub falista. Do przetwarzania przesunięć czujników na sygnały prądu przemiennego używa się przetworników indukcyjnych o rdzeniu ruchomym i o zmiennej szczelinie.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik LG »

  Do regulowania ekonomiczności procesu spalania w paleniskach kotłów parowych według zawartości tlenu w gazach kominowych stosuje się elektroniczny regulator typu „3P-MK" z magnetycznym analizatorem do oznaczania tlenu typu, ,MK-57". Urządzenie sterujące tego regulatora różni się od urządzenia sterującego regulatora „3P-III-K" jedynie blokiem pomiarowym. Bloki elektroniczne obu regulatorów są zupełnie jednakowe.
  Blok jest zasilany z transformatora Tr4 o uzwojeniu pierwotnym I, czerpiącym energię ze źródła napięcia stabilizowanego wynoszącego 120 V. Uzwojenie II tego transformatora służy do zasilania przetwornika pomiarowego (analizatora do oznaczania tlenu). W obwodzie uzwojenia II włączony jest stabilizator oporowy St służący do dodatkowej stabilizacji prądu. Do regulacji trybu pracy stabilizatora oporowego służą dodatkowe odprowadzenia od uzwojenia transformatorowego II.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Przemiennik częstotliwości »

  Tak więc, elektroniczne urządzenie korekcyjne jest, jeśli chodzi o własności dynamiczne, podobne do regulatora o dwóch rodzajach sprzężenia zwrotnego: podatnego (podstawowego) i sztywnego (o bardzo nieznacznym działaniu). Przechodząc do oznaczeń stosowanych przy charakteryzowaniu regulatorów, własności dynamiczne urządzenia, ,3KIT-3/6" można określić wyczerpująco za pomocą parametrów nastawienia podatnego sprzężenia zwrotnego: współczynnika nierównomierności wewnętrznej dw i czasu działania izodromu Tiz, a ponadto współczynnika nierównomierności dodatkowego sztywnego sprzężenia zwrotnego ó i stałej czasowej jedno pojemnościowego członu inercyjnego (tłumika) Td. Podstawowe znaczenie mają dw i Tiz.
  Ponieważ współczynnik nierównomierności d sztywnego sprzężenia zwrotnego jest bardzo mały (przy znacznej wartości współczynnika wzmocnienia Ky), zakres zmienności wielkości wyjściowej będzie, praktycznie biorąc, określony działaniem ogranicznika. Jeżeli natomiast zmiana wielkości wejściowej jest tak nieznaczna, że wielkość wyjściowa mieści się w obrębie zakresu roboczego, to odchylenie wielkości wyjściowej zachodzi wg zależności.
  Prosta kreskowa poprowadzona, wskazuje przebieg zmienności wielkości wyjściowej fi w przypadku, gdyby współczynnik wzmocnienia wzmacniacza Ky był nieskończenie wielki, a regulator nie miał dodatkowego sztywnego sprzężenia zwrotnego (ó = 0).
  W większości przypadków przy rozwiązywaniu zadań, z którymi spotykamy się w praktyce, urządzenie korekcyjne typu „3KII-3/6" można z dostateczną dokładnością traktować jako regulator z samym tylko podatnym sprzężeniem zwrotnym.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Hitachi »

  Nawrót silnika elektrycznego osiąga się przez przełączenie dwóch jego faz.
  Obwody cewek i zestyków PPW i PPM zasilane są poprzez przełącznik sterowania PS — „JIY" mający dwa ustalone położenia: jedno — w przypadku automatycznego sterowania (Aut), drugie — przy sterowaniu zdalnym (Zd).
  W pierwszym położeniu napięcie przemienne doprowadza się do zestyków przekaźników pośredniczących PPW i PPM, a napięcie stałe — do elektrycznego suwaka stykowego. W drugim położeniu obwody przekaźników pośredniczących są przerwane, a napięcie przemienne doprowadzane jest do łącznika sterowniczego ŁS — „KY".
  W celu zmniejszenia iskrzenia, które może doprowadzić do nadpalenia się styków zestyku przełącznego, równolegle do cewek przekaźników pośredniczących włączone są kondensatory C o pojemności 0,8 — 1 uF i oporności R = 8000 O. Zabezpieczenie przed możliwością błędnego za-działania układu w razie przebicia kondensatorów osiągnięto instalując bezpiecznik B — „JIT". Odłącza on, przepalając się, obwody sterowane prądem stałym.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Karuzela dla konia »

  Zunifikowany system regulacji umożliwia realizację regulatorów o wielu sygnałach wejściowych (wielosygnałowych) oraz najrozmaitszych układów regulacji sprzężonej. Do tego celu w składzie aparatury układu mogą się znajdować, poza elementami wymienionymi powyżej przy omawianiu schematu, również pewne specjalne bloki dodatkowe. Do liczby ich zaliczane są w szczególności bloki wyprzedzenia (urządzenia różniczkujące), bloki porównywania (urządzenia sumujące), przekaźniki stosunku (proporcjonalne przetworniki ciśnienia), urządzenia sygnalizacyjne (przekaźniki dwupołożeniowe) i inne.
  Regulatory pneumatyczne, podobnie jak hydrauliczne, są regulatorami o działaniu ciągłym i wyposażone są w siłowniki zapewniające prędkość przesunięcia organu regulującego proporcjonalną do oddziaływania sterującego. Regulatory te są, w odróżnieniu od elektrycznych i hydraulicznych, całkowicie bezpieczne pod względem wybuchowym i pożarowym.
  Regulatory zunifikowanego systemu regulacji pneumatycznej mają stosunkowo małą strefę nieczułości, sygnał wyjściowy o dużej mocy, umożliwiają sumowanie kilku sygnałów oraz zużytkowywanie sygnałów zależnych od szybkości odchylenia wielkości regulowanej. Zalety te rokują temu systemowi interesującą przyszłość.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Naprawa falowników »

  Układy elektryczne regulatorów wykonuje się bądź o dwóch stopniach wzmocnienia elektrycznego (suwak stykowy włącza silnik wykonawczy poprzez przekaźnik pośredniczący i nawrotny stycznik elektromagnetyczny), bądź też o jednym stopniu (suwak stykowy włącza siłownik bezpośrednio przez nawrotny stycznik elektromagnetyczny).
  Układ z przekaźnikiem pośredniczącym . Układ jest zasilany prądem o napięciu stałym 110 V i napięciu przemiennym 220 V. Rozpatrzmy wzajemny związek elementów układu elektrycznego regulatora. Przypuśćmy, że wskutek odchylenia wielkości regulowanej od wartości zadanej styk ruchomy zamyka zestyk ZW — „KB" (zestyk „więcej") bądź też zestyk ZM — „KM" (zestyk „mniej").
  Zamknięcie zestyku ZW spowoduje zadziałanie przekaźnika PPW — „PIIB" (przekaźnik pośredniczący „więcej") i zamknięcie się jego zestyków PPW, co ze swej strony wywoła zamknięcie się obwodu prądu przemiennego 220 V cewki stycznika elektromagnetycznego SEW — „KMB" (stycznik elektromagnetyczny „więcej"). Stycznik ten się włączy, a jego styki SEW zamkną obwód zasilania silnika prądem trójfazowym 220 V.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • falownik invertek »

  Jako przetworniki pomiarowe temperatury stosowane są termometry manometryczne w połączeniu z przetwornikiem pneumatycznym.
  Termometry manometryczne złożone są ze zbiornika, kapilary i jednego zwoju rurki sprężynującej.
  Przetwornik pneumatyczny nie różni się tu niczym od rozpatrzonego powyżej manometru sprężynowego typu „MIHI-l".
  Zależnie od czynnika wypełniającego układ termometryczny rozróżnia się trzy typy termometrów manometrycznych .
  W regulatorach pneumatycznych pomiar temperatury za pomocą termoelementów i termometrów oporowych możliwy jest w przypadku zastosowania przetworników elektropneumatycznych, znajdujących się na razie w stadium opracowania i opanowywania technologicznego i nie produkowanych, jak dotąd, seryjnie.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Vacon »

  Siłownik elektryczny jest reduktorem dwustopniowym wprawianym w ruch obrotowy z prędkością obrotową 1400 obr/min za pomocą silnika asynchronicznego 220/380 V. Przełożenie pierwszego stopnia reduktora wynosi 1 : 70, drugiego 1 : 40, a przełożenie całkowite 1 : 2800. Przenoszenie mocy z wału wyjściowego na cięgło wyłączające kolumny regulacyjnej odbywa się za pośrednictwem korby albo krzywki.
  Zarys krzywki wykonany jest tak, aby przesunięcie cięgła wyłączającego było proporcjonalne do kąta obrotu wału wyjściowego.
  W przypadku sprzężenia za pomocą korby całkowity skok siłownika odpowiada obrotowi wału wyjściowego o 90° i odbywa się w ciągu 30 s.
  W przypadku sprzężenia za pomocą krzywki kąt obrotu wału wyjściowego może wynosić 90 bądź 270°; czas całkowitego skoku w przypadku drugim wynosi 90 s.
  W celu dwukrotnego zwiększenia czasu całkowitego przesunięcia siłownika stosuje się dodatkowe reduktory jednostopniowe o przełożeniu 2:1, instalowane między silnikiem elektrycznym a pierwszym stopniem reduktora głównego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Siemens »

  Stycznik elektromagnetyczny nawrotny SEN typu „MKP—O" przeznaczony jest do sterowania trójfazowym silnikiem asynchronicznym, o mocy nie przekraczającej 1 kW, o napięciu 220/380 V, gdy liczba włączeń na godzinę nie jest większa niż 300.
  Stycznik typu „MKP—O" łączy w sobie dwa uzależnione wzajemnie styczniki. Każdy stycznik ma po trzy zestyki zwierne wielkoprądowe i jeden zestyk blokujący.
  Cewki stycznika elektromagnetycznego zasilane są prądem przemiennym 220 V lub stałym 24 V.
  Przełącznik rodzaju sterowania. Do przełączania obwodów elektrycznych ze sterowania automatycznego na zdalne stosowane są jako przełączniki styczniki z mechanizmem zaskokowym (SMZ) typu „K3". Są one obliczone na przełączanie obwodów elektrycznych 250 V o natężeniach prądu do 10 A.
  Łącznik sterowniczy. Do zdalnego sterowania siłownikiem elektrycznym stosowane są jako łączniki sterownicze styczniki SNŁS typu „KB". Styczniki te są obliczone na przełączanie obwodów elektrycznych 250 V o natężeniach prądu do 10 A.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • tabliczki gabinetowe »

  Urządzenie typu, ,3KIT-3/6" zewnętrznie jest podobne do urządzenia typu „3P-III-K" . Na płycie czołowej bloku elektronicznego urządzenia „3KII-3/6" umieszczone są pokrętła potencjometrów: Ri3 (korektora bloku elektronicznego), Ru (nierównomierności), R23 (tłumika) i P26 (ogranicznika). Gniazda A, B i zaciski do umocowania wymiennego opornika R9 umieszczone są również na płycie czołowej zespołu x).
  Transformator wyjściowy urządzenia, ,3KTI-3/6" wyposażony jest w sześć odrębnych uzwojeń; do każdego z nich można dołączać równolegle po dwa regulatory wtórne. W ten sposób urządzenie „3KI1-3/6" może jednocześnie sterować 12-ma regulatorami wtórnymi.
  W odróżnieniu od urządzenia typu „3P-III-K" na .płycie czołowej urządzenia typu „3KII-3/6" brak jest lamp sygnalizacyjnych.
  Zakłady „Eniergopribor" produkują elektroniczne urządzenia korekcyjne typu „3KP-IH", w których transformator wyjściowy ma osiem oddzielnych uzwojeń wyjściowych do dołączenia ośmiu regulatorów wtórnych.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Omron »

  Przetwornik indukcyjny różnicowy o zmiennej szczelinie. Przetwornik ten składa się z dwóch przetworników: roboczego i kompensacyjnego. Jednakowe cewki tych przetworników tworzą z uzwojeniem wtórnym transformatora mostek prądu przemiennego, w którego przekątną włączona jest określona oporność R. Obwód magnetyczny przetwornika składa się z trój trzonowego rdzenia, na którego trzonie środkowym osadzona jest cewka, i z tarczy stalowej, przez którą się zamyka strumień magnetyczny rozważanego przetwornika. Między tarczą a czołowymi powierzchniami trzonów rdzenia istnieje 2 szczelina. W przetworniku kompensacyjnym szczelinę tę ustala się za pomocą podkładki odpowiedniej grubości (ok. 0,5 mm). Tarcza przetwornika roboczego przesuwa się razem z czujnikiem przetwornika. Wobec tego, że szczeliny w przetwornikach kompensacyjnym i roboczym, są jednakowe, jednakowe są również oporności indukcyjne ich cewek, a zatem układ mostkowy znajduje się w równowadze. Zwiększenie szczeliny w elemencie roboczym pociąga za sobą zmniejszenie oporności indukcyjnej jego cewki, co powoduje zakłócenie równowagi mostku i przepływ prądu przemiennego przez oporność R. Przy zmniejszaniu szczeliny następuje zmiana fazy prądu powstającego w przekątnej mostku.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Cennik falowników LG »

  W urządzeniach pomiarowych regulatorów elektromechanicznych stosuje się czujniki zdolne do wytwarzania sił wystarczających do pokonania tarcia i do wytworzenia niezbędnego docisku styków w elektrycznym suwaku stykowym.
  Manometr różnicowy z mieszkiem falistym stosuje się do pomiaru spadków ciśnienia rzędu 200-H1000 mm Hg; używa się go w dwu sygnałowych kolumnach regulacji poziomu i w kolumnach regulacji obciążenia cieplnego (KROC — KPTH). Budowa manometru różnicowego produkcji zakładów Komiega.
  Pomiar temperatur w zakresie od 60°C do 100 C odbywa się za pomocą termometrów manometrycznych, w których cieczą roboczą jest aceton. Czujnikiem tego termometru jest mieszek falisty, a układ pomiarowy regulatora jest analogiczny do układu pomiarowego kolumny regulacji ciśnienia w odgazowywaczu. Taki układ pomiaru temperatury stosuje się w kolumnach regulacji temperatury mieszanki pyłowo-powietrznej (KRM — „KPTA"). Układ ten jest złożony ze zbiornika termometru i mieszka falistego, połączonych za pomocą rurki mosiężnej o średnicy wewnętrznej 3 mm i długości do 15 m. Rurka jest umieszczona wewnątrz węża ochronnego.
  Przy pomiarze temperatury od 100 do 400°C stosuje się termometry gazowe wypełnione azotem w temperaturze 20°C, pod ciśnieniem 17 ata. Czujnikiem w tym przypadku jest rurka sprężynująca, a układ pomiarowy regulatora nie różni się od układu pomiarowego kolumny regulacji ciśnienia. Układ pomiarowy z termometrem gazowym wypełnionym azotem stosuje się w kolumnach regulacji temperatury (KRT — „KPT").

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »