Strony związane z hasłem 'przekładnie':

 • Motoreduktor dane techniczne »

  Blok sumujący dokonuje algebraicznego zsumowania ze sobą trzech sygnałów pneumatycznych i powoduje również odchylenie ciśnienia wyjściowego o zadaną stałą wartość.
  Schemat bloku sumującego typu „BC-34A". Blok sumujący składa się z dwóch podstawowych elementów: urządzenia pomiarowego (elementu porównującego) oraz przetwornika pneumatycznego ze wzmacniaczem wtórnym i regulatorem spadku ciśnienia zachodzącego w dławiku nie nastawnym.
  Urządzenie pomiarowe składa się ze szpuli 1 zawieszonej na trzech podwójnych przeponach. Przepony te dzielą wnętrze korpusu bloku sumującego na cztery komory: I, K, L i M.
  Komora I jest komorą sztywnego ujemnego sprzężenia zwrotnego do kompensacji siłowej przy pracy przetwornika pneumatycznego.
  Komory M, L i K stanowią bezpośrednie elementy składowe urządzenia pomiarowego i do nich to odpowiednio doprowadza się porównywane ze sobą ciśnienia Pi, p2 i P3.
  Powierzchnie czynne przepony górnej i przepony dolnej są małe (fm — od strony komór I i M oraz Fm — od strony komór K i L). Powierzchnia czynna fw przepony środkowej jest większa, a wymiary jej są dobrane w ten sposób, aby była spełniona zależność fw — fm = Fm.
  W przypadku algebraicznego sumowania trzech sygnałów pneumatycznych do komór M i L doprowadza się ciśnienia, które należy uważać za dodatnie, tzn. takie, których zwiększenie powinno wywoływać wzrost ciśnienia wyjściowego. Do komory K doprowadza się ciśnienie, które przy sumowaniu należy traktować jako ujemne, a więc takie, którego zmiany wywoływałyby zmiany ciśnienia wyjściowego w kierunku przeciwnym.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • falownik »

  Napięcie wyjściowe ogranicznika Uwyj jest pobierane z opornika RM; faza tego napięcia, gdy sprzężenie zwrotne jest czynne, jest przeciwna fazie sygnału z urządzenia pomiarowego.
  Wskaźnik obciążenia. W celu dogodniejszego nastawiania i kontroli pracy urządzenie korekcyjne „3KII-3/6" zaopatrzono w tzw. wskaźnik obciążenia. Jest to przyrząd magnetoelektryczny z podziałką ±0,1 mA, z zerem elektrycznym po środku. Wskaźnik jest zasilany napięciem pobieranym z uzwojenia VIII transformatora wyjściowego, poprzez fazo czuły prostownik selenowy Pr Liniowość charakterystyki prostownika Prj przy pomiarze małych napięć otrzymywanych z uzwojenia VIII osiąga się, doprowadzając do prostownika Pr1 przez oporniki R2i i R25 napięcie z uzwojenia IV transformatora Trv Prostownik Prl dokonuje półokresowego prostowania napięcia. Górne jego elementy (wg schematu) są roboczymi, dolne natomiast służą do polepszenia stabilności charakterystyki całego prostownika w razie zmiany temperatury otoczenia. Nastawny opornik R31 służy do korekcji zera wskaźnika obciążenia, a podziałkę tego przyrządu nastawia się za pomocą opornika R22.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • sofstart »

  Nieczułość wskutek tarcia jest tym większa, im bardziej są obciążone podpory i połączenia układu dźwigniowego.
  Nieczułość ze względu na nacisk styków określa się wartością siły, którą trzeba przyłożyć do styku ruchomego, aby zapewnić zamknięcie obwodu elektrycznego. Ta składowa nieczułość wzrasta gwałtownie w miarę zanieczyszczania lub opalania się styków.
  Nieczułość ze względu na luz określa się wartością zmiany wielkości regulowanej, niezbędnej do pokonania sił sprężystości układu pomiarowego przy przesunięciu suwaka od jednego styku do drugiego. Nieczułość ze względu na luz zależy od stosunku ramion układu dźwigniowego, sprężystości sprężyn i wartości luzu między stykami.
  W celu obliczeniowego wyznaczenia nieczułości ze względu na luz konieczne jest uprzednie sprowadzenie wartości sztywności wszystkich elementów sprężystych układu do punktu A przyłożenia siły pochodzącej od układu pomiarowego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Napęd prądu stałego »

  Przez zastosowanie dodatniego sprzężenia zwrotnego ogólny współczynnik wzmocnienia napięciowego bloku elektronicznego osiąga wartość 60--80.
  Podatne sprzężenie zwrotne (izodrom) stanowi człon inercyjny, złożony z wymiennego opornika R9 i kondensatora C3. Człon ten jest zasilany napięciem z potencjometru Rł4. Podobnie jak i transformator wyjściowy, izodrom oddziałuje na lewą siatkę pierwszego stopnia bloku elektronicznego.
  Do pracy sprzężenia podatnego zużytkowuje się napięcie występujące na wejściu pierwszego stopnia wzmocnienia. Część tego napięcia otrzymuje się z potencjometru R14 i doprowadza się przez opornik R9 do kondensatora C3. W miarę ładowania się tego kondensatora napięcie stałe, doprowadzone do siatki poprzez opornik Rn, kompensuje działanie sygnału prądu przemiennego z transformatora wejściowego1.
  Czas działania izodromu określa się wartością oporności wymiennego opornika R9, a stopień oddziaływania sprzężenia podatnego — położeniem suwaka na potencjometrze R14.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Lenze »

  W celu wyeliminowania wpływu zmiany oporności przewodów połączeniowych wywołanej zmianą temperatury otoczenia termometr oporowy połączony jest z urządzeniem pomiarowym przyrządu w układzie trójprzewodowym. W dwóch przeciwległych wierzchołkach mostku są włączone: korektor urządzenia pomiarowego R26 z bocznikującym go opornikiem R27 i nastawnik wraz z bocznikiem R28 określającym zakres działania nastawnika. Mostek jest zasilany prądem wyprostowanym pobieranym z potencjometru R25. Położenie suwaka tego potencjometru określa wartość doprowadzanego do mostku napięcia, a przez to również czułość urządzenia pomiarowego. Przy nastawianiu regulatora opornik R3i dobiera się tak, żeby jego oporność była równa oporności termometru przy nominalnej wartości regulowanej temperatury, przy czym mostek osiąga wówczas stan równowagi.
  Organy nastawiania bloku pomiarowego: pokrętła potencjometrów 25 i R26 oraz oporniki R28 i R31 są umieszczone na czołowej płycie bloku pomiarowego.
  W urządzeniach sterujących zakładów „Komiega" napięcie prądu przemiennego doprowadza się do prostownika ze specjalnego transformatora obniżającego Tr3, natomiast w urządzeniach zakładu „Eniergopribor" ze specjalnego uzwojenia transformatora Trx wzmacniacza.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory Motovario »

  W przypadkach stosowania przetwornika pneumatycznego w zespołach układu pomiarowego regulatora (na przykład przy sumowaniu parametrów) wymaga się od niego jeszcze większej dokładności statycznej, aniżeli od urządzenia sterującego mechanizmem wykonawczym. Uzupełnia się go wówczas nie tylko wzmacniaczem wtórnym, ale również regulatorem spadku ciśnienia w dławiku stałym.
  Przetworniki pomiarowe
  Przetworniki pomiarowe regulatorów pneumatycznych służą do pomiaru parametrów i przetwarzania odchyleń wielkości mierzonej na ciśnienie sprzężonego powietrza. Odpowiednio do tego wszystkie przetworniki pomiarowe zawierają czujnik i właściwy przetwornik pneumatyczny.
  Przetworniki pomiarowe regulatorów-pneumatycznych produkcji zakładów „Manomietr", „Tizpribor" i „Tiepłokontrol" dają możność pomiaru ciśnienia, spadków ciśnienia i temperatury. We wszystkich przyrządach pełnemu zakresowi pomiarów parametru odpowiada zmiana ciśnienia wyjściowego od 0,2 do 1,0 kG/cm2.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • przekładnie »

  Wierzchołki mostku stanowią: suwak potencjometru Ri3, punkt między opornikami R5 i i?4, połączone z sobą anody lampy oraz punkt obwodu między opornikami R1 i R8- Do dwóch wierzchołków mostku (suwaka korektora oraz anod lampy) doprowadzone jest napięcie zasilające na końcówkach uzwojenia II transformatora Trx.
  Oporność każdej z połówek lampy przy małej wartości napięcia anodowego określona jest wartością napięcia początkowego siatki. Napięcie początkowe na siatce lewej połowy lampy równe jest spadkowi napięcia na oporności R4, a napięcie początkowe na siatce połówki prawej — spadkowi napięcia na oporności R7. Przy braku sygnału z transformatora wejściowego oporności obu połówek lampy są jednakowe i mostek jest w równowadze, tj. różnica potencjałów na wejściu stopnia pierwszego równa się zeru. Gdy natomiast nadchodzi sygnał pochodzący z transformatora wejściowego, na wyjściu pierwszego stopnia występuje napięcie stałe; napięcie to jest przekazywane do stopnia drugiego (doprowadzane do siatki drugiej lampy, ,6H8"). Kondensatory C4, C5 i C6 służą do wygładzania tętnień wyprostowanego napięcia na wyjściu ze stopnia.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory CHM »

  Izodrom składa się z cylindra 1 i tłoka 2, którego tłoczysko z osadzoną na jednym końcu sprężyną 3 drugim końcem jest połączone za pomocą dźwigni 4 z urządzeniem nastawczym 5, działającym na rurkę strumieniową bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z urządzeń pomiarowych. Jedna dysza odbiorcza wzmacniacza strumieniowego połączona jest z siłownikiem (rurką 6) bezpośrednio, druga natomiast — za pośrednictwem izodromu (rurkami 7 i 8). Obie części cylindra izodromu połączone są z sobą kanałem przepustowym zaopatrzonym w zawór dławiący 9. Sprężyna izodromu jest zamocowana między dwoma talerzykami. W położeniu środkowym tłoka oba te talerzyki opierają się odpowiednio o korpus izodromu 1 oraz o obudowę 10. Przy przesunięciu się tłoka w tę lub inną stronę od położenia środkowego sprężyna zostaje ściśnięta i działa na tłok z siłą o kierunku przeciwnym kierunkowi jego ruchu.
  Izodrom pracuje następująco. Przy odchyleniu się rurki strumieniowej na przykład w lewo, olej wpływa do prawej przestrzeni wnętrza izodromu, przesuwa tłok w lewo i wypiera przy tym olej z lewej przestrzeni do siłownika. W wyniku tego jednocześnie z tłokiem izodromu przesuwa się również tłok siłownika. Przy przesuwaniu się tłoka izodromu dźwignia 4, we współdziałaniu z nastawnikiem 5, oddziałuje wyłączająco na rurkę strumieniową, sprowadzając ją ponownie do położenia środkowego. Wskutek spadku ciśnienia, wywołanego działaniem sprężyny 3, olej z prawej strony izodromu przepływa z biegiem czasu przez zawór 9 na jego lewą stronę, co umożliwia powrót tłoka do położenia środkowego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Lenze »

  Działanie analizatora magnetycznego do oznaczania tlenu oparte jest na wyzyskaniu zjawiska wciągania tlenu przez pole magnetyczne. Ta własność tlenu odróżnia go wyraźnie od innych gazów. Ze wzrostem temperatury wspomniana zdolność tlenu odpowiednio słabnie.
  Jeżeli natomiast do bloku pomiarowego są dołączone dwa przetworniki, to sygnał wyjściowy tego bloku równy jest zeru jedynie przy zadanym stosunku mierzonych parametrów. W tym przypadku napięcie przemienne na potencjometrze czułości jednego nadajnika indukcyjnego jest równe i przeciwne co do fazy napięciu występującemu na drugim potencjometrze. Gdy wartość zadana parametrów na wyjściu bloku pomiarowego ulegnie zmianie, otrzymujemy sygnał prądu przemiennego.
  Wzmacniacz składa się z transformatora wejściowego, pierwszego elektronicznego stopnia wzmocnienia (wzmacniacza napięcia) i drugiego elektronicznego stopnia wzmocnienia (wzmacniacza mocy).
  Transformator wejściowy o współczynniku wzmocnienia napięciowego ok. 12 otrzymuje sygnał elektryczny od urządzenia pomiarowego. W celu zwiększenia współczynnika wzmocnienia tego transformatora przy częstotliwości 50 Hz jego uzwojenie wtórne jest obciążone kondensatorem C7, który wespół z tym uzwojeniem tworzy obwód rezonansowy o częstotliwości drgań własnych ok. 50 Hz.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybucja falowników »

  Manometr różnicowy typu „MM" jest w eksploatacji pewniejszy niż manometr typu „HM". Jeżeli ciśnienie w jednej z komór manometru typu „MM" osiągnie wartość nadmierną, to puszka przeponowa znajdująca się w tej komorze ściska się w takim stopniu, że jedna przepona przylega dokładnie do drugiej, a cała ciecz z tej puszki przepływa do drugiej. Dzięki takiej konstrukcji manometr różnicowy typu „MM" działa nawet wówczas, gdy przyrząd się znajdzie pod działaniem pełnego ciśnienia z jednej strony.
  Sztywność układu pomiarowego, a zatem także zakres pomiarów ciągomierzy różnicowych typu „ATM", określone są wypadkową sztywnością obu sprężyn 10 i 22. Poniżej jest podane wyszczególnienie stosowanych ciągomierzy różnicowych typu „ATM" oraz zalecone zakresy pomiarów.
  Ciągomierze różnicowe są obliczone na ciśnienie statyczne do 0,5 kG/cm2 i mogą wytrzymać bez uszkodzeń krótkotrwale dwukrotne przekroczenie mierzonego spadku. Charakterystyka tych przyrządów jest prostoliniowa, a jej nachylenie wynosi nie mniej niż 14 mV/%.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep falowniki Omron »

  Między pierwszym a drugim stopniami wzmocnienia włączony jest tłumik, utworzony przez opornik nastawny R23 i kondensator C8. Służy on do wygładzania tętnień sygnału elektrycznego przechodzącego ze stopnia pierwszego do drugiego, wywołanych pulsacją wielkości mierzonej. Minimalna wartość stałej czasowej tego członu inercyjnego wynosi około 10 s.
  Sygnał z pierwszego stopnia wzmocnienia przepływa przez tłumik, skąd zostaje doprowadzony do lewej siatki drugiej lampy i zmienia wobec tego wartość prądu tętniącego w obwodzie anodowym tej połówki lampy i odpowiedniej części uzwojenia I transformatora wyjściowego Tr2. Prąd w drugiej połówce uzwojenia I, praktycznie biorąc, się nie zmienia. Wskutek tego na końcówkach wtórnego uzwojenia transformatora Tr2 występuje napięcie przemienne, którego wartość określa różnica prądów, a fazę — kierunek zmiany prądu w lewej połówce uzwojenia I.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • motoreduktory »

  Prostowanie prądu mierzonego za pomocą miliamperomierza WT odbywa się przy użyciu prostownika Pr4. Zakres skali wskaźnika temperatury WT określa się wartością oporności R26, a oporność R21 służy do przesuwania tej skali.
  W razie konieczności wprowadzenia do bloku pomiarowego regulatora „3P-MK" dodatkowego sygnału tej czy innej wielkości mierzonej przez regulator z przetwornikiem indukcyjnym, przetwornik ten włącza się między zaciski 37, 38, 39. Do zasilania tego przetwornika służy w bloku pomiarowym regulatora „3P-MK" uzwojenie III; zasila ono jednocześnie również korektor bloku fJ15. Zmiana stopnia wpływu przetwornika indukcyjnego na układ pomiarowy bloku odbywa się za pomocą potencjometru czułości R16. Potencjometr ten wpływa również na zakres działania korektora R15.
  Napięcie przemienne otrzymywane w wyniku działań przetwornika oraz korektora doprowadza się do oporności R25 i R32- Napięcie przemienne powstające przy pracy mostku kompensacyjnego analizatora „MK-57" doprowadza się przez zaciski 4, 6 i 34, 35 do oporności Ri9, R20 i R2l, natomiast napięcie otrzymywane z mostku roboczego przez zaciski 6, 8 i 35, 36 do oporności jR18 i R'l8. Opornik R2i bocznikuje nastawnik i określa zakres jego działania. Wymieniając oporniki Rio i R2o można przesuwać zakres działania przetwornika, przestrzegając jednak warunku, aby suma oporności była stała.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep falowniki »

  Termoelement typu „TIIC" ma elektrody chromel-kopel-chromel (lub kopel-chromel-kopel) o średnicy 0,6 - 0,7 mm. Osłona tego termoelementu zbudowana jest podobnie do osłony termoelementu typu „Tli". W osłonie termoelementu typu „TIIC" umieszczone są dwie spoiny włączone przeciwsobnie. Spoina 1 znajduje się w końcówce odległej mniej więcej o 0,5 mm od dna osłony i nosi nazwę spoiny o małej bezwładności. Spoina 2, o dużej bezwładności, umieszczona jest wewnątrz pręcika porcelanowego w grubościennej części osłony 3 w odległości ok. 120 mm od spoiny o małej bezwładności. Zmiana temperatury środowiska, w którym się znajduje termoelement, oddziałuje na spoinę o małej bezwładności i dopiero po upływie pewnego czasu zostaje przekazana również spoinie, o dużej bezwładności. Przez pewien przeciąg czasu między spoinami utrzymuje się różnica temperatur, a na zaciskach termoelementu siła termoelektryczna. Siła ta jest tym większa, im szybsze są zmiany temperatury danego środowiska.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktory lenze »

  Układ nadążny
  W celu zapewnienia zgodności przesunięć dwóch lub kilku siłowników tłokowych stosuje się hydrauliczny układ nadążny. Układ ten składa się z nadajnika oraz odbiorników połączonych z siłownikami za pomocą mechanizmu krzywkowego. Nadajnik urządzenia synchronizacyjnego instaluje się na siłowniku kierującym; zmienia on ciśnienie oleju proporcjonalnie do suwu tego siłownika. Odbiorniki urządzenia synchronizacyjnego sterują siłownikami tak, aby położenie wału wyjściowego odpowiadało ciśnieniu nadajnika.
  Sprzężenia zwrotne
  Hydrauliczna aparatura regulacyjna umożliwia szersze niż aparatura elektromechaniczna i elektroniczna zastosowanie regulatorów astatycznych. Okoliczności sprzyjające temu stwarza zastosowanie siłowników o proporcjonalnej prędkości suwu, w których czas Ts może być zmieniany w szerokim zakresie.
  Gdy własności dynamiczne obiektów regulowanych uniemożliwiają zastosowanie regulacji astatycznej, stosuje się sztywne bądź podatne sprzężenie zwrotne uzależnione od położenia siłownika.
  Sztywne sprzężenie zwrotne. Jeżeli wzmacniacz strumieniowy jest umieszczony bezpośrednio przy siłowniku, stosuje się sprzężenie zwrotne mechaniczne .

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »