Strony związane z hasłem 'przekładnie ślimakowe':

 • Motoreduktor dane techniczne »

  Blok sumujący dokonuje algebraicznego zsumowania ze sobą trzech sygnałów pneumatycznych i powoduje również odchylenie ciśnienia wyjściowego o zadaną stałą wartość.
  Schemat bloku sumującego typu „BC-34A". Blok sumujący składa się z dwóch podstawowych elementów: urządzenia pomiarowego (elementu porównującego) oraz przetwornika pneumatycznego ze wzmacniaczem wtórnym i regulatorem spadku ciśnienia zachodzącego w dławiku nie nastawnym.
  Urządzenie pomiarowe składa się ze szpuli 1 zawieszonej na trzech podwójnych przeponach. Przepony te dzielą wnętrze korpusu bloku sumującego na cztery komory: I, K, L i M.
  Komora I jest komorą sztywnego ujemnego sprzężenia zwrotnego do kompensacji siłowej przy pracy przetwornika pneumatycznego.
  Komory M, L i K stanowią bezpośrednie elementy składowe urządzenia pomiarowego i do nich to odpowiednio doprowadza się porównywane ze sobą ciśnienia Pi, p2 i P3.
  Powierzchnie czynne przepony górnej i przepony dolnej są małe (fm — od strony komór I i M oraz Fm — od strony komór K i L). Powierzchnia czynna fw przepony środkowej jest większa, a wymiary jej są dobrane w ten sposób, aby była spełniona zależność fw — fm = Fm.
  W przypadku algebraicznego sumowania trzech sygnałów pneumatycznych do komór M i L doprowadza się ciśnienia, które należy uważać za dodatnie, tzn. takie, których zwiększenie powinno wywoływać wzrost ciśnienia wyjściowego. Do komory K doprowadza się ciśnienie, które przy sumowaniu należy traktować jako ujemne, a więc takie, którego zmiany wywoływałyby zmiany ciśnienia wyjściowego w kierunku przeciwnym.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory Motovario »

  W przypadkach stosowania przetwornika pneumatycznego w zespołach układu pomiarowego regulatora (na przykład przy sumowaniu parametrów) wymaga się od niego jeszcze większej dokładności statycznej, aniżeli od urządzenia sterującego mechanizmem wykonawczym. Uzupełnia się go wówczas nie tylko wzmacniaczem wtórnym, ale również regulatorem spadku ciśnienia w dławiku stałym.
  Przetworniki pomiarowe
  Przetworniki pomiarowe regulatorów pneumatycznych służą do pomiaru parametrów i przetwarzania odchyleń wielkości mierzonej na ciśnienie sprzężonego powietrza. Odpowiednio do tego wszystkie przetworniki pomiarowe zawierają czujnik i właściwy przetwornik pneumatyczny.
  Przetworniki pomiarowe regulatorów-pneumatycznych produkcji zakładów „Manomietr", „Tizpribor" i „Tiepłokontrol" dają możność pomiaru ciśnienia, spadków ciśnienia i temperatury. We wszystkich przyrządach pełnemu zakresowi pomiarów parametru odpowiada zmiana ciśnienia wyjściowego od 0,2 do 1,0 kG/cm2.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • przekładnie »

  Wierzchołki mostku stanowią: suwak potencjometru Ri3, punkt między opornikami R5 i i?4, połączone z sobą anody lampy oraz punkt obwodu między opornikami R1 i R8- Do dwóch wierzchołków mostku (suwaka korektora oraz anod lampy) doprowadzone jest napięcie zasilające na końcówkach uzwojenia II transformatora Trx.
  Oporność każdej z połówek lampy przy małej wartości napięcia anodowego określona jest wartością napięcia początkowego siatki. Napięcie początkowe na siatce lewej połowy lampy równe jest spadkowi napięcia na oporności R4, a napięcie początkowe na siatce połówki prawej — spadkowi napięcia na oporności R7. Przy braku sygnału z transformatora wejściowego oporności obu połówek lampy są jednakowe i mostek jest w równowadze, tj. różnica potencjałów na wejściu stopnia pierwszego równa się zeru. Gdy natomiast nadchodzi sygnał pochodzący z transformatora wejściowego, na wyjściu pierwszego stopnia występuje napięcie stałe; napięcie to jest przekazywane do stopnia drugiego (doprowadzane do siatki drugiej lampy, ,6H8"). Kondensatory C4, C5 i C6 służą do wygładzania tętnień wyprostowanego napięcia na wyjściu ze stopnia.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory CHM »

  Izodrom składa się z cylindra 1 i tłoka 2, którego tłoczysko z osadzoną na jednym końcu sprężyną 3 drugim końcem jest połączone za pomocą dźwigni 4 z urządzeniem nastawczym 5, działającym na rurkę strumieniową bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z urządzeń pomiarowych. Jedna dysza odbiorcza wzmacniacza strumieniowego połączona jest z siłownikiem (rurką 6) bezpośrednio, druga natomiast — za pośrednictwem izodromu (rurkami 7 i 8). Obie części cylindra izodromu połączone są z sobą kanałem przepustowym zaopatrzonym w zawór dławiący 9. Sprężyna izodromu jest zamocowana między dwoma talerzykami. W położeniu środkowym tłoka oba te talerzyki opierają się odpowiednio o korpus izodromu 1 oraz o obudowę 10. Przy przesunięciu się tłoka w tę lub inną stronę od położenia środkowego sprężyna zostaje ściśnięta i działa na tłok z siłą o kierunku przeciwnym kierunkowi jego ruchu.
  Izodrom pracuje następująco. Przy odchyleniu się rurki strumieniowej na przykład w lewo, olej wpływa do prawej przestrzeni wnętrza izodromu, przesuwa tłok w lewo i wypiera przy tym olej z lewej przestrzeni do siłownika. W wyniku tego jednocześnie z tłokiem izodromu przesuwa się również tłok siłownika. Przy przesuwaniu się tłoka izodromu dźwignia 4, we współdziałaniu z nastawnikiem 5, oddziałuje wyłączająco na rurkę strumieniową, sprowadzając ją ponownie do położenia środkowego. Wskutek spadku ciśnienia, wywołanego działaniem sprężyny 3, olej z prawej strony izodromu przepływa z biegiem czasu przez zawór 9 na jego lewą stronę, co umożliwia powrót tłoka do położenia środkowego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • motoreduktory »

  Prostowanie prądu mierzonego za pomocą miliamperomierza WT odbywa się przy użyciu prostownika Pr4. Zakres skali wskaźnika temperatury WT określa się wartością oporności R26, a oporność R21 służy do przesuwania tej skali.
  W razie konieczności wprowadzenia do bloku pomiarowego regulatora „3P-MK" dodatkowego sygnału tej czy innej wielkości mierzonej przez regulator z przetwornikiem indukcyjnym, przetwornik ten włącza się między zaciski 37, 38, 39. Do zasilania tego przetwornika służy w bloku pomiarowym regulatora „3P-MK" uzwojenie III; zasila ono jednocześnie również korektor bloku fJ15. Zmiana stopnia wpływu przetwornika indukcyjnego na układ pomiarowy bloku odbywa się za pomocą potencjometru czułości R16. Potencjometr ten wpływa również na zakres działania korektora R15.
  Napięcie przemienne otrzymywane w wyniku działań przetwornika oraz korektora doprowadza się do oporności R25 i R32- Napięcie przemienne powstające przy pracy mostku kompensacyjnego analizatora „MK-57" doprowadza się przez zaciski 4, 6 i 34, 35 do oporności Ri9, R20 i R2l, natomiast napięcie otrzymywane z mostku roboczego przez zaciski 6, 8 i 35, 36 do oporności jR18 i R'l8. Opornik R2i bocznikuje nastawnik i określa zakres jego działania. Wymieniając oporniki Rio i R2o można przesuwać zakres działania przetwornika, przestrzegając jednak warunku, aby suma oporności była stała.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktory lenze »

  Układ nadążny
  W celu zapewnienia zgodności przesunięć dwóch lub kilku siłowników tłokowych stosuje się hydrauliczny układ nadążny. Układ ten składa się z nadajnika oraz odbiorników połączonych z siłownikami za pomocą mechanizmu krzywkowego. Nadajnik urządzenia synchronizacyjnego instaluje się na siłowniku kierującym; zmienia on ciśnienie oleju proporcjonalnie do suwu tego siłownika. Odbiorniki urządzenia synchronizacyjnego sterują siłownikami tak, aby położenie wału wyjściowego odpowiadało ciśnieniu nadajnika.
  Sprzężenia zwrotne
  Hydrauliczna aparatura regulacyjna umożliwia szersze niż aparatura elektromechaniczna i elektroniczna zastosowanie regulatorów astatycznych. Okoliczności sprzyjające temu stwarza zastosowanie siłowników o proporcjonalnej prędkości suwu, w których czas Ts może być zmieniany w szerokim zakresie.
  Gdy własności dynamiczne obiektów regulowanych uniemożliwiają zastosowanie regulacji astatycznej, stosuje się sztywne bądź podatne sprzężenie zwrotne uzależnione od położenia siłownika.
  Sztywne sprzężenie zwrotne. Jeżeli wzmacniacz strumieniowy jest umieszczony bezpośrednio przy siłowniku, stosuje się sprzężenie zwrotne mechaniczne .

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »