Strony związane z hasłem 'Lenze':

 • falownik »

  Napięcie wyjściowe ogranicznika Uwyj jest pobierane z opornika RM; faza tego napięcia, gdy sprzężenie zwrotne jest czynne, jest przeciwna fazie sygnału z urządzenia pomiarowego.
  Wskaźnik obciążenia. W celu dogodniejszego nastawiania i kontroli pracy urządzenie korekcyjne „3KII-3/6" zaopatrzono w tzw. wskaźnik obciążenia. Jest to przyrząd magnetoelektryczny z podziałką ±0,1 mA, z zerem elektrycznym po środku. Wskaźnik jest zasilany napięciem pobieranym z uzwojenia VIII transformatora wyjściowego, poprzez fazo czuły prostownik selenowy Pr Liniowość charakterystyki prostownika Prj przy pomiarze małych napięć otrzymywanych z uzwojenia VIII osiąga się, doprowadzając do prostownika Pr1 przez oporniki R2i i R25 napięcie z uzwojenia IV transformatora Trv Prostownik Prl dokonuje półokresowego prostowania napięcia. Górne jego elementy (wg schematu) są roboczymi, dolne natomiast służą do polepszenia stabilności charakterystyki całego prostownika w razie zmiany temperatury otoczenia. Nastawny opornik R31 służy do korekcji zera wskaźnika obciążenia, a podziałkę tego przyrządu nastawia się za pomocą opornika R22.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • sofstart »

  Nieczułość wskutek tarcia jest tym większa, im bardziej są obciążone podpory i połączenia układu dźwigniowego.
  Nieczułość ze względu na nacisk styków określa się wartością siły, którą trzeba przyłożyć do styku ruchomego, aby zapewnić zamknięcie obwodu elektrycznego. Ta składowa nieczułość wzrasta gwałtownie w miarę zanieczyszczania lub opalania się styków.
  Nieczułość ze względu na luz określa się wartością zmiany wielkości regulowanej, niezbędnej do pokonania sił sprężystości układu pomiarowego przy przesunięciu suwaka od jednego styku do drugiego. Nieczułość ze względu na luz zależy od stosunku ramion układu dźwigniowego, sprężystości sprężyn i wartości luzu między stykami.
  W celu obliczeniowego wyznaczenia nieczułości ze względu na luz konieczne jest uprzednie sprowadzenie wartości sztywności wszystkich elementów sprężystych układu do punktu A przyłożenia siły pochodzącej od układu pomiarowego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Napęd prądu stałego »

  Przez zastosowanie dodatniego sprzężenia zwrotnego ogólny współczynnik wzmocnienia napięciowego bloku elektronicznego osiąga wartość 60--80.
  Podatne sprzężenie zwrotne (izodrom) stanowi człon inercyjny, złożony z wymiennego opornika R9 i kondensatora C3. Człon ten jest zasilany napięciem z potencjometru Rł4. Podobnie jak i transformator wyjściowy, izodrom oddziałuje na lewą siatkę pierwszego stopnia bloku elektronicznego.
  Do pracy sprzężenia podatnego zużytkowuje się napięcie występujące na wejściu pierwszego stopnia wzmocnienia. Część tego napięcia otrzymuje się z potencjometru R14 i doprowadza się przez opornik R9 do kondensatora C3. W miarę ładowania się tego kondensatora napięcie stałe, doprowadzone do siatki poprzez opornik Rn, kompensuje działanie sygnału prądu przemiennego z transformatora wejściowego1.
  Czas działania izodromu określa się wartością oporności wymiennego opornika R9, a stopień oddziaływania sprzężenia podatnego — położeniem suwaka na potencjometrze R14.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Lenze »

  W celu wyeliminowania wpływu zmiany oporności przewodów połączeniowych wywołanej zmianą temperatury otoczenia termometr oporowy połączony jest z urządzeniem pomiarowym przyrządu w układzie trójprzewodowym. W dwóch przeciwległych wierzchołkach mostku są włączone: korektor urządzenia pomiarowego R26 z bocznikującym go opornikiem R27 i nastawnik wraz z bocznikiem R28 określającym zakres działania nastawnika. Mostek jest zasilany prądem wyprostowanym pobieranym z potencjometru R25. Położenie suwaka tego potencjometru określa wartość doprowadzanego do mostku napięcia, a przez to również czułość urządzenia pomiarowego. Przy nastawianiu regulatora opornik R3i dobiera się tak, żeby jego oporność była równa oporności termometru przy nominalnej wartości regulowanej temperatury, przy czym mostek osiąga wówczas stan równowagi.
  Organy nastawiania bloku pomiarowego: pokrętła potencjometrów 25 i R26 oraz oporniki R28 i R31 są umieszczone na czołowej płycie bloku pomiarowego.
  W urządzeniach sterujących zakładów „Komiega" napięcie prądu przemiennego doprowadza się do prostownika ze specjalnego transformatora obniżającego Tr3, natomiast w urządzeniach zakładu „Eniergopribor" ze specjalnego uzwojenia transformatora Trx wzmacniacza.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z tanimi falownikami »

  Podstawowe organy regulatora elektromechanicznego są pokazane na schemacie strukturalnym. Pierwotne przetworniki pomiarowe (czujniki) 1 dokonują pomiaru niezbędnych parametrów i przetwarzają je bądź na siły, bądź na przesunięcia. Urządzenie nastawcze 2 służy do zmiany zadanej wartości wielkości regulowanej. Mechaniczny układ pomiarowy 3 dokonuje sumowania sygnałów pomiarowych, sygnałów urządzeń nastawczych oraz sprzężenia zwrotnego. W zależności od wartości sygnału sumarycznego wzmacniacz przekaźnikowy — elektryczny suwak stykowy 5 steruje za pośrednictwem na-wrotnego stycznika silnikowego 6 siłownikiem elektrycznym 7. Siłownik ten sprzężony jest zwrotnie (4) z układem pomiarowym.
  Organy regulatora 1-5 są umieszczone we wspólnym kadłubie. Ta część regulatora elektromechanicznego nosi nazwę kolumny regulacyjnej. Jest ona ustawiana na reduktorze siłownika. W układach regulacji zawierających aparaturę elektromechaniczną stosowane są oprócz podstawowych kolumn regulacyjnych również kolumny tzw. nadążne, wchodzące w skład układów nadążnych oraz kolumny sterowania zdalnego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Lenze »

  Działanie analizatora magnetycznego do oznaczania tlenu oparte jest na wyzyskaniu zjawiska wciągania tlenu przez pole magnetyczne. Ta własność tlenu odróżnia go wyraźnie od innych gazów. Ze wzrostem temperatury wspomniana zdolność tlenu odpowiednio słabnie.
  Jeżeli natomiast do bloku pomiarowego są dołączone dwa przetworniki, to sygnał wyjściowy tego bloku równy jest zeru jedynie przy zadanym stosunku mierzonych parametrów. W tym przypadku napięcie przemienne na potencjometrze czułości jednego nadajnika indukcyjnego jest równe i przeciwne co do fazy napięciu występującemu na drugim potencjometrze. Gdy wartość zadana parametrów na wyjściu bloku pomiarowego ulegnie zmianie, otrzymujemy sygnał prądu przemiennego.
  Wzmacniacz składa się z transformatora wejściowego, pierwszego elektronicznego stopnia wzmocnienia (wzmacniacza napięcia) i drugiego elektronicznego stopnia wzmocnienia (wzmacniacza mocy).
  Transformator wejściowy o współczynniku wzmocnienia napięciowego ok. 12 otrzymuje sygnał elektryczny od urządzenia pomiarowego. W celu zwiększenia współczynnika wzmocnienia tego transformatora przy częstotliwości 50 Hz jego uzwojenie wtórne jest obciążone kondensatorem C7, który wespół z tym uzwojeniem tworzy obwód rezonansowy o częstotliwości drgań własnych ok. 50 Hz.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik »

  Algebraiczne kryterium stabilności, opracowane przez Routha, a następnie w innej nieco formie przez Hurwitza, stanowi zbiór warunków, którym powinny odpowiadać współczynniki równania algebraicznego, jeżeli wszystkie pierwiastki rzeczywiste i części rzeczywiste pierwiastków zespolonych równania mają być ujemne. Tak więc, jeżeli współczynniki równania charakterystycznego odpowiadają warunkom kryterium algebraicznego, to układ regulacji będzie stabilny.
  Uwzględniając, że algebraiczne kryterium stabilności układu n tego rzędu w postaci ogólnej wyraża się w sposób stosunkowo złożony, ograniczymy się tu do warunków stabilności układów do piątego rzędu włącznie.
  Gdyby amplituda drgań na wyjściu układu otwartego była mniejsza niż amplituda drgań wejściowych, to swobodny ruch układu byłby ruchem tłumionym, a wzrastanie amplitudy oznaczałoby niestabilność układu regulacji.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dystrybucja falowników »

  Manometr różnicowy typu „MM" jest w eksploatacji pewniejszy niż manometr typu „HM". Jeżeli ciśnienie w jednej z komór manometru typu „MM" osiągnie wartość nadmierną, to puszka przeponowa znajdująca się w tej komorze ściska się w takim stopniu, że jedna przepona przylega dokładnie do drugiej, a cała ciecz z tej puszki przepływa do drugiej. Dzięki takiej konstrukcji manometr różnicowy typu „MM" działa nawet wówczas, gdy przyrząd się znajdzie pod działaniem pełnego ciśnienia z jednej strony.
  Sztywność układu pomiarowego, a zatem także zakres pomiarów ciągomierzy różnicowych typu „ATM", określone są wypadkową sztywnością obu sprężyn 10 i 22. Poniżej jest podane wyszczególnienie stosowanych ciągomierzy różnicowych typu „ATM" oraz zalecone zakresy pomiarów.
  Ciągomierze różnicowe są obliczone na ciśnienie statyczne do 0,5 kG/cm2 i mogą wytrzymać bez uszkodzeń krótkotrwale dwukrotne przekroczenie mierzonego spadku. Charakterystyka tych przyrządów jest prostoliniowa, a jej nachylenie wynosi nie mniej niż 14 mV/%.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep falowniki Omron »

  Między pierwszym a drugim stopniami wzmocnienia włączony jest tłumik, utworzony przez opornik nastawny R23 i kondensator C8. Służy on do wygładzania tętnień sygnału elektrycznego przechodzącego ze stopnia pierwszego do drugiego, wywołanych pulsacją wielkości mierzonej. Minimalna wartość stałej czasowej tego członu inercyjnego wynosi około 10 s.
  Sygnał z pierwszego stopnia wzmocnienia przepływa przez tłumik, skąd zostaje doprowadzony do lewej siatki drugiej lampy i zmienia wobec tego wartość prądu tętniącego w obwodzie anodowym tej połówki lampy i odpowiedniej części uzwojenia I transformatora wyjściowego Tr2. Prąd w drugiej połówce uzwojenia I, praktycznie biorąc, się nie zmienia. Wskutek tego na końcówkach wtórnego uzwojenia transformatora Tr2 występuje napięcie przemienne, którego wartość określa różnica prądów, a fazę — kierunek zmiany prądu w lewej połówce uzwojenia I.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falowniki forum tematyczne »

  W każdym konkretnym przypadku sposoby i etapy budowy zależą od struktury układu regulacji, tzn. od wyjściowych równań obiektu regulowanego i regulatora.
  Rozpatrzmy dla przykładu budowę wykresów procesów przejściowych przy pracy regulatorów dwóch typów: regulatora statycznego o proporcjonalnej prędkości siłownika i regulatora izodromowego o stałej prędkości siłownika, lecz pracującego ruchem poślizgowym.
  Obiekt regulowany w każdym z tych przypadków może być obiektem z samo wyrównywaniem lub obiektem astatycznym, a może to być również obiekt o charakterystyce członu jedno pojemnościowego lub dwu pojemnościowego z opóźnieniem.
  Budowa wykresu przebiegu regulacji przy zastosowaniu regulatora izodromowego o stałej prędkości siłownika
  Podobnie jak w przypadku poprzednim, zastępujemy złożony obiekt regulowany jedno pojemnościowym członem z opóźnieniem, uzyskując w ten sposób uproszczone równanie wyjściowe regulowanego obiektu.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Dobór falowników »

  Czas regulacji. Teoretycznie proces przejściowy trwa nieskończenie długo. Dlatego to w praktyce czas trwania procesu oceniany jest czasem treR, po którego upływie odchylenie nie będzie przekraczać pewnej określonej wartości. Zazwyczaj się uważa, że proces przejściowy kończy się w chwili, w której wartość wielkości regulowanej staje się i pozostaje odtąd mniejsza niż wartość strefy nieczułości regulatora.
  W przypadku układów z regulatorami statycznymi przyjmuje się niekiedy, że proces przejściowy kończy się w chwili, od której poczynając odchylenie wielkości regulowanej różni się od wartości ustalonej nie więcej niż o 5% wartości uchybu statycznego nierównomierności Aqsf.
  Oscylacyjność procesu charakteryzuje się liczbą drgań wielkości regulowanej w ciągu czasu treą procesu przejściowego. Ten wskaźnik ma duże znaczenie w przypadkach, gdy przebieg procesu przejściowego ma odpowiadać specjalnemu warunkowi, aby liczba drgań wielkości regulowanej w przeciągu czasu regulacji nie przekraczała pewnej liczby zadanej.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep falowniki »

  Termoelement typu „TIIC" ma elektrody chromel-kopel-chromel (lub kopel-chromel-kopel) o średnicy 0,6 - 0,7 mm. Osłona tego termoelementu zbudowana jest podobnie do osłony termoelementu typu „Tli". W osłonie termoelementu typu „TIIC" umieszczone są dwie spoiny włączone przeciwsobnie. Spoina 1 znajduje się w końcówce odległej mniej więcej o 0,5 mm od dna osłony i nosi nazwę spoiny o małej bezwładności. Spoina 2, o dużej bezwładności, umieszczona jest wewnątrz pręcika porcelanowego w grubościennej części osłony 3 w odległości ok. 120 mm od spoiny o małej bezwładności. Zmiana temperatury środowiska, w którym się znajduje termoelement, oddziałuje na spoinę o małej bezwładności i dopiero po upływie pewnego czasu zostaje przekazana również spoinie, o dużej bezwładności. Przez pewien przeciąg czasu między spoinami utrzymuje się różnica temperatur, a na zaciskach termoelementu siła termoelektryczna. Siła ta jest tym większa, im szybsze są zmiany temperatury danego środowiska.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • reduktory lenze »

  Układ nadążny
  W celu zapewnienia zgodności przesunięć dwóch lub kilku siłowników tłokowych stosuje się hydrauliczny układ nadążny. Układ ten składa się z nadajnika oraz odbiorników połączonych z siłownikami za pomocą mechanizmu krzywkowego. Nadajnik urządzenia synchronizacyjnego instaluje się na siłowniku kierującym; zmienia on ciśnienie oleju proporcjonalnie do suwu tego siłownika. Odbiorniki urządzenia synchronizacyjnego sterują siłownikami tak, aby położenie wału wyjściowego odpowiadało ciśnieniu nadajnika.
  Sprzężenia zwrotne
  Hydrauliczna aparatura regulacyjna umożliwia szersze niż aparatura elektromechaniczna i elektroniczna zastosowanie regulatorów astatycznych. Okoliczności sprzyjające temu stwarza zastosowanie siłowników o proporcjonalnej prędkości suwu, w których czas Ts może być zmieniany w szerokim zakresie.
  Gdy własności dynamiczne obiektów regulowanych uniemożliwiają zastosowanie regulacji astatycznej, stosuje się sztywne bądź podatne sprzężenie zwrotne uzależnione od położenia siłownika.
  Sztywne sprzężenie zwrotne. Jeżeli wzmacniacz strumieniowy jest umieszczony bezpośrednio przy siłowniku, stosuje się sprzężenie zwrotne mechaniczne .

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »