Automatyka Podkategoria: Automatyka

1 · 2 · następna strona »
 • Motoreduktor dane techniczne »

  Blok sumujący dokonuje algebraicznego zsumowania ze sobą trzech sygnałów pneumatycznych i powoduje również odchylenie ciśnienia wyjściowego o zadaną stałą wartość.
  Schemat bloku sumującego typu „BC-34A". Blok sumujący składa się z dwóch podstawowych elementów: urządzenia pomiarowego (elementu porównującego) oraz przetwornika pneumatycznego ze wzmacniaczem wtórnym i regulatorem spadku ciśnienia zachodzącego w dławiku nie nastawnym.
  Urządzenie pomiarowe składa się ze szpuli 1 zawieszonej na trzech podwójnych przeponach. Przepony te dzielą wnętrze korpusu bloku sumującego na cztery komory: I, K, L i M.
  Komora I jest komorą sztywnego ujemnego sprzężenia zwrotnego do kompensacji siłowej przy pracy przetwornika pneumatycznego.
  Komory M, L i K stanowią bezpośrednie elementy składowe urządzenia pomiarowego i do nich to odpowiednio doprowadza się porównywane ze sobą ciśnienia Pi, p2 i P3.
  Powierzchnie czynne przepony górnej i przepony dolnej są małe (fm — od strony komór I i M oraz Fm — od strony komór K i L). Powierzchnia czynna fw przepony środkowej jest większa, a wymiary jej są dobrane w ten sposób, aby była spełniona zależność fw — fm = Fm.
  W przypadku algebraicznego sumowania trzech sygnałów pneumatycznych do komór M i L doprowadza się ciśnienia, które należy uważać za dodatnie, tzn. takie, których zwiększenie powinno wywoływać wzrost ciśnienia wyjściowego. Do komory K doprowadza się ciśnienie, które przy sumowaniu należy traktować jako ujemne, a więc takie, którego zmiany wywoływałyby zmiany ciśnienia wyjściowego w kierunku przeciwnym.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • automaty do lodów »

  Firma SACHART zajmuje się sprzedażą, produkcją i serwisem automatów do lodów kręconych. Produkowane maszyny do lodów składane są ręcznie z zachowaniem największej dbałości o każdy szczegół. Poza produkcją nowych maszyn firma SACHART zajmuje się również serwisem używanych automatów do lodów. Przygotowujemy używane maszyny do dalszej eksploatacji, a także prowadzimy serwis wszystkich maszyn do lodów pochodzących od najróżniejszych producentów.

  Data dodania: 05 10 2012 · szczegóły wpisu »
 • falownik »

  Napięcie wyjściowe ogranicznika Uwyj jest pobierane z opornika RM; faza tego napięcia, gdy sprzężenie zwrotne jest czynne, jest przeciwna fazie sygnału z urządzenia pomiarowego.
  Wskaźnik obciążenia. W celu dogodniejszego nastawiania i kontroli pracy urządzenie korekcyjne „3KII-3/6" zaopatrzono w tzw. wskaźnik obciążenia. Jest to przyrząd magnetoelektryczny z podziałką ±0,1 mA, z zerem elektrycznym po środku. Wskaźnik jest zasilany napięciem pobieranym z uzwojenia VIII transformatora wyjściowego, poprzez fazo czuły prostownik selenowy Pr Liniowość charakterystyki prostownika Prj przy pomiarze małych napięć otrzymywanych z uzwojenia VIII osiąga się, doprowadzając do prostownika Pr1 przez oporniki R2i i R25 napięcie z uzwojenia IV transformatora Trv Prostownik Prl dokonuje półokresowego prostowania napięcia. Górne jego elementy (wg schematu) są roboczymi, dolne natomiast służą do polepszenia stabilności charakterystyki całego prostownika w razie zmiany temperatury otoczenia. Nastawny opornik R31 służy do korekcji zera wskaźnika obciążenia, a podziałkę tego przyrządu nastawia się za pomocą opornika R22.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Danfoss »

  Przetworniki pomiarowe regulatorów elektronicznych można podzielić na trzy grupy: przyrządy do pomiaru ciśnienia i jego spadku, do pomiaru temperatury oraz do pomiaru składu środowiska. Do grupy trzeciej należą magnetyczne analizatory tlenu przeznaczone do wyznaczania zawartości tlenu w gazach i przyrządy do wyznaczania zawartości soli w wodzie kotłowej.
  . Przetworniki do pomiaru ciśnienia i jego spadku
  Przetworniki do pomiaru ciśnienia i jego spadku wyrabia się trzech rodzajów: są to czułe manometry, manometry różnicowe i ciągomierze różnicowe. Czujnikami w tych przyrządach mogą być: rurka sprężynująca, mieszek falisty (sylfon), przepona płaska lub falista. Do przetwarzania przesunięć czujników na sygnały prądu przemiennego używa się przetworników indukcyjnych o rdzeniu ruchomym i o zmiennej szczelinie.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik LG »

  Do regulowania ekonomiczności procesu spalania w paleniskach kotłów parowych według zawartości tlenu w gazach kominowych stosuje się elektroniczny regulator typu „3P-MK" z magnetycznym analizatorem do oznaczania tlenu typu, ,MK-57". Urządzenie sterujące tego regulatora różni się od urządzenia sterującego regulatora „3P-III-K" jedynie blokiem pomiarowym. Bloki elektroniczne obu regulatorów są zupełnie jednakowe.
  Blok jest zasilany z transformatora Tr4 o uzwojeniu pierwotnym I, czerpiącym energię ze źródła napięcia stabilizowanego wynoszącego 120 V. Uzwojenie II tego transformatora służy do zasilania przetwornika pomiarowego (analizatora do oznaczania tlenu). W obwodzie uzwojenia II włączony jest stabilizator oporowy St służący do dodatkowej stabilizacji prądu. Do regulacji trybu pracy stabilizatora oporowego służą dodatkowe odprowadzenia od uzwojenia transformatorowego II.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • sofstart »

  Nieczułość wskutek tarcia jest tym większa, im bardziej są obciążone podpory i połączenia układu dźwigniowego.
  Nieczułość ze względu na nacisk styków określa się wartością siły, którą trzeba przyłożyć do styku ruchomego, aby zapewnić zamknięcie obwodu elektrycznego. Ta składowa nieczułość wzrasta gwałtownie w miarę zanieczyszczania lub opalania się styków.
  Nieczułość ze względu na luz określa się wartością zmiany wielkości regulowanej, niezbędnej do pokonania sił sprężystości układu pomiarowego przy przesunięciu suwaka od jednego styku do drugiego. Nieczułość ze względu na luz zależy od stosunku ramion układu dźwigniowego, sprężystości sprężyn i wartości luzu między stykami.
  W celu obliczeniowego wyznaczenia nieczułości ze względu na luz konieczne jest uprzednie sprowadzenie wartości sztywności wszystkich elementów sprężystych układu do punktu A przyłożenia siły pochodzącej od układu pomiarowego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Kompresory »

  Kompresory będące w naszej ofercie to śrubowe, tłokowe, spiralne i przewoźne grupy kompresorów. Kompresory dostępne kompleksowo :
  1. Posiadające zewnętrzny wkład separatora kompresory śrubowe. Kompresor śrubowy o niskim poziomie hałasu. Kompresor śrubowy o wysokim stopniu niezawodności.
  2. Kompaktowe i stylowe kompresory tłokowe. Kompresor tłokowy ze stopami antywibracyjnymi. Kompresor tłokowy zasilany 230 V lub 400 V. Kompresor tłokowy wraz z akcesoriami.
  3. Oferujemy także wynajem kompresorów. Wynajem kompresorów niezawodnych i różnych parametrach mocy. Wynajem kompresorów o różnych pojemnościach zbiorników.

  Data dodania: 12 09 2011 · szczegóły wpisu »
 • Przemiennik częstotliwości »

  Tak więc, elektroniczne urządzenie korekcyjne jest, jeśli chodzi o własności dynamiczne, podobne do regulatora o dwóch rodzajach sprzężenia zwrotnego: podatnego (podstawowego) i sztywnego (o bardzo nieznacznym działaniu). Przechodząc do oznaczeń stosowanych przy charakteryzowaniu regulatorów, własności dynamiczne urządzenia, ,3KIT-3/6" można określić wyczerpująco za pomocą parametrów nastawienia podatnego sprzężenia zwrotnego: współczynnika nierównomierności wewnętrznej dw i czasu działania izodromu Tiz, a ponadto współczynnika nierównomierności dodatkowego sztywnego sprzężenia zwrotnego ó i stałej czasowej jedno pojemnościowego członu inercyjnego (tłumika) Td. Podstawowe znaczenie mają dw i Tiz.
  Ponieważ współczynnik nierównomierności d sztywnego sprzężenia zwrotnego jest bardzo mały (przy znacznej wartości współczynnika wzmocnienia Ky), zakres zmienności wielkości wyjściowej będzie, praktycznie biorąc, określony działaniem ogranicznika. Jeżeli natomiast zmiana wielkości wejściowej jest tak nieznaczna, że wielkość wyjściowa mieści się w obrębie zakresu roboczego, to odchylenie wielkości wyjściowej zachodzi wg zależności.
  Prosta kreskowa poprowadzona, wskazuje przebieg zmienności wielkości wyjściowej fi w przypadku, gdyby współczynnik wzmocnienia wzmacniacza Ky był nieskończenie wielki, a regulator nie miał dodatkowego sztywnego sprzężenia zwrotnego (ó = 0).
  W większości przypadków przy rozwiązywaniu zadań, z którymi spotykamy się w praktyce, urządzenie korekcyjne typu „3KII-3/6" można z dostateczną dokładnością traktować jako regulator z samym tylko podatnym sprzężeniem zwrotnym.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Tabliczki znamionowe cena »

  Pierwszym stopniem wzmocnienia jest transformator wejściowy Tru którego uzwojenie wtórne obciążone jest pojemnością rezonansową Cx. Jego Współczynnik wzmocnienia przy częstotliwości 50 Hz wynosi 12 -f- 15. Drugi stopień wzmocnienia zawierający lampę typu „6H8" jest fazo selektywnym stopniem wyrównawczym z obciążeniami w obwodach katodowych. Obwody anodowe zasilane są prądem przemiennym pobieranym Z uzwojenia II transformatora Tr2. Oporniki Ri i R2 służą do uzyskiwania zadanej wartości napięcia początkowego na siatkach lampy, a oporniki R3 i R4 łącznie z nastawnym opornikiem R5 stanowią obciążenia każdej z połówek lampy.
  Opornik jR5 (korektor) służy do równoważenia stopnia elektronicznego.
  Do lewej siatki lampy może być doprowadzone napięcie przemienne z transformatora wyjściowego lub też napięcie stałe. W pierwszym przypadku na zaciskach 8, 9 należy zainstalować zwieracz, w drugim zaś zwieracz powinien być usunięty, a sygnał doprowadzony do zacisków 9 i 11. W obu przypadkach na wyjściu ze wzmacniacza (zaciski 11, 13) występuje napięcie stałe, wygładzane za pomocą kondensatorów C2, C3 i C4.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Napęd prądu stałego »

  Przez zastosowanie dodatniego sprzężenia zwrotnego ogólny współczynnik wzmocnienia napięciowego bloku elektronicznego osiąga wartość 60--80.
  Podatne sprzężenie zwrotne (izodrom) stanowi człon inercyjny, złożony z wymiennego opornika R9 i kondensatora C3. Człon ten jest zasilany napięciem z potencjometru Rł4. Podobnie jak i transformator wyjściowy, izodrom oddziałuje na lewą siatkę pierwszego stopnia bloku elektronicznego.
  Do pracy sprzężenia podatnego zużytkowuje się napięcie występujące na wejściu pierwszego stopnia wzmocnienia. Część tego napięcia otrzymuje się z potencjometru R14 i doprowadza się przez opornik R9 do kondensatora C3. W miarę ładowania się tego kondensatora napięcie stałe, doprowadzone do siatki poprzez opornik Rn, kompensuje działanie sygnału prądu przemiennego z transformatora wejściowego1.
  Czas działania izodromu określa się wartością oporności wymiennego opornika R9, a stopień oddziaływania sprzężenia podatnego — położeniem suwaka na potencjometrze R14.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Lenze »

  W celu wyeliminowania wpływu zmiany oporności przewodów połączeniowych wywołanej zmianą temperatury otoczenia termometr oporowy połączony jest z urządzeniem pomiarowym przyrządu w układzie trójprzewodowym. W dwóch przeciwległych wierzchołkach mostku są włączone: korektor urządzenia pomiarowego R26 z bocznikującym go opornikiem R27 i nastawnik wraz z bocznikiem R28 określającym zakres działania nastawnika. Mostek jest zasilany prądem wyprostowanym pobieranym z potencjometru R25. Położenie suwaka tego potencjometru określa wartość doprowadzanego do mostku napięcia, a przez to również czułość urządzenia pomiarowego. Przy nastawianiu regulatora opornik R3i dobiera się tak, żeby jego oporność była równa oporności termometru przy nominalnej wartości regulowanej temperatury, przy czym mostek osiąga wówczas stan równowagi.
  Organy nastawiania bloku pomiarowego: pokrętła potencjometrów 25 i R26 oraz oporniki R28 i R31 są umieszczone na czołowej płycie bloku pomiarowego.
  W urządzeniach sterujących zakładów „Komiega" napięcie prądu przemiennego doprowadza się do prostownika ze specjalnego transformatora obniżającego Tr3, natomiast w urządzeniach zakładu „Eniergopribor" ze specjalnego uzwojenia transformatora Trx wzmacniacza.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Hitachi »

  Nawrót silnika elektrycznego osiąga się przez przełączenie dwóch jego faz.
  Obwody cewek i zestyków PPW i PPM zasilane są poprzez przełącznik sterowania PS — „JIY" mający dwa ustalone położenia: jedno — w przypadku automatycznego sterowania (Aut), drugie — przy sterowaniu zdalnym (Zd).
  W pierwszym położeniu napięcie przemienne doprowadza się do zestyków przekaźników pośredniczących PPW i PPM, a napięcie stałe — do elektrycznego suwaka stykowego. W drugim położeniu obwody przekaźników pośredniczących są przerwane, a napięcie przemienne doprowadzane jest do łącznika sterowniczego ŁS — „KY".
  W celu zmniejszenia iskrzenia, które może doprowadzić do nadpalenia się styków zestyku przełącznego, równolegle do cewek przekaźników pośredniczących włączone są kondensatory C o pojemności 0,8 — 1 uF i oporności R = 8000 O. Zabezpieczenie przed możliwością błędnego za-działania układu w razie przebicia kondensatorów osiągnięto instalując bezpiecznik B — „JIT". Odłącza on, przepalając się, obwody sterowane prądem stałym.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Karuzela dla konia »

  Zunifikowany system regulacji umożliwia realizację regulatorów o wielu sygnałach wejściowych (wielosygnałowych) oraz najrozmaitszych układów regulacji sprzężonej. Do tego celu w składzie aparatury układu mogą się znajdować, poza elementami wymienionymi powyżej przy omawianiu schematu, również pewne specjalne bloki dodatkowe. Do liczby ich zaliczane są w szczególności bloki wyprzedzenia (urządzenia różniczkujące), bloki porównywania (urządzenia sumujące), przekaźniki stosunku (proporcjonalne przetworniki ciśnienia), urządzenia sygnalizacyjne (przekaźniki dwupołożeniowe) i inne.
  Regulatory pneumatyczne, podobnie jak hydrauliczne, są regulatorami o działaniu ciągłym i wyposażone są w siłowniki zapewniające prędkość przesunięcia organu regulującego proporcjonalną do oddziaływania sterującego. Regulatory te są, w odróżnieniu od elektrycznych i hydraulicznych, całkowicie bezpieczne pod względem wybuchowym i pożarowym.
  Regulatory zunifikowanego systemu regulacji pneumatycznej mają stosunkowo małą strefę nieczułości, sygnał wyjściowy o dużej mocy, umożliwiają sumowanie kilku sygnałów oraz zużytkowywanie sygnałów zależnych od szybkości odchylenia wielkości regulowanej. Zalety te rokują temu systemowi interesującą przyszłość.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory Motovario »

  W przypadkach stosowania przetwornika pneumatycznego w zespołach układu pomiarowego regulatora (na przykład przy sumowaniu parametrów) wymaga się od niego jeszcze większej dokładności statycznej, aniżeli od urządzenia sterującego mechanizmem wykonawczym. Uzupełnia się go wówczas nie tylko wzmacniaczem wtórnym, ale również regulatorem spadku ciśnienia w dławiku stałym.
  Przetworniki pomiarowe
  Przetworniki pomiarowe regulatorów pneumatycznych służą do pomiaru parametrów i przetwarzania odchyleń wielkości mierzonej na ciśnienie sprzężonego powietrza. Odpowiednio do tego wszystkie przetworniki pomiarowe zawierają czujnik i właściwy przetwornik pneumatyczny.
  Przetworniki pomiarowe regulatorów-pneumatycznych produkcji zakładów „Manomietr", „Tizpribor" i „Tiepłokontrol" dają możność pomiaru ciśnienia, spadków ciśnienia i temperatury. We wszystkich przyrządach pełnemu zakresowi pomiarów parametru odpowiada zmiana ciśnienia wyjściowego od 0,2 do 1,0 kG/cm2.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • przekładnie »

  Wierzchołki mostku stanowią: suwak potencjometru Ri3, punkt między opornikami R5 i i?4, połączone z sobą anody lampy oraz punkt obwodu między opornikami R1 i R8- Do dwóch wierzchołków mostku (suwaka korektora oraz anod lampy) doprowadzone jest napięcie zasilające na końcówkach uzwojenia II transformatora Trx.
  Oporność każdej z połówek lampy przy małej wartości napięcia anodowego określona jest wartością napięcia początkowego siatki. Napięcie początkowe na siatce lewej połowy lampy równe jest spadkowi napięcia na oporności R4, a napięcie początkowe na siatce połówki prawej — spadkowi napięcia na oporności R7. Przy braku sygnału z transformatora wejściowego oporności obu połówek lampy są jednakowe i mostek jest w równowadze, tj. różnica potencjałów na wejściu stopnia pierwszego równa się zeru. Gdy natomiast nadchodzi sygnał pochodzący z transformatora wejściowego, na wyjściu pierwszego stopnia występuje napięcie stałe; napięcie to jest przekazywane do stopnia drugiego (doprowadzane do siatki drugiej lampy, ,6H8"). Kondensatory C4, C5 i C6 służą do wygładzania tętnień wyprostowanego napięcia na wyjściu ze stopnia.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Reduktory CHM »

  Izodrom składa się z cylindra 1 i tłoka 2, którego tłoczysko z osadzoną na jednym końcu sprężyną 3 drugim końcem jest połączone za pomocą dźwigni 4 z urządzeniem nastawczym 5, działającym na rurkę strumieniową bezpośrednio lub za pośrednictwem jednego z urządzeń pomiarowych. Jedna dysza odbiorcza wzmacniacza strumieniowego połączona jest z siłownikiem (rurką 6) bezpośrednio, druga natomiast — za pośrednictwem izodromu (rurkami 7 i 8). Obie części cylindra izodromu połączone są z sobą kanałem przepustowym zaopatrzonym w zawór dławiący 9. Sprężyna izodromu jest zamocowana między dwoma talerzykami. W położeniu środkowym tłoka oba te talerzyki opierają się odpowiednio o korpus izodromu 1 oraz o obudowę 10. Przy przesunięciu się tłoka w tę lub inną stronę od położenia środkowego sprężyna zostaje ściśnięta i działa na tłok z siłą o kierunku przeciwnym kierunkowi jego ruchu.
  Izodrom pracuje następująco. Przy odchyleniu się rurki strumieniowej na przykład w lewo, olej wpływa do prawej przestrzeni wnętrza izodromu, przesuwa tłok w lewo i wypiera przy tym olej z lewej przestrzeni do siłownika. W wyniku tego jednocześnie z tłokiem izodromu przesuwa się również tłok siłownika. Przy przesuwaniu się tłoka izodromu dźwignia 4, we współdziałaniu z nastawnikiem 5, oddziałuje wyłączająco na rurkę strumieniową, sprowadzając ją ponownie do położenia środkowego. Wskutek spadku ciśnienia, wywołanego działaniem sprężyny 3, olej z prawej strony izodromu przepływa z biegiem czasu przez zawór 9 na jego lewą stronę, co umożliwia powrót tłoka do położenia środkowego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Sklep z tanimi falownikami »

  Podstawowe organy regulatora elektromechanicznego są pokazane na schemacie strukturalnym. Pierwotne przetworniki pomiarowe (czujniki) 1 dokonują pomiaru niezbędnych parametrów i przetwarzają je bądź na siły, bądź na przesunięcia. Urządzenie nastawcze 2 służy do zmiany zadanej wartości wielkości regulowanej. Mechaniczny układ pomiarowy 3 dokonuje sumowania sygnałów pomiarowych, sygnałów urządzeń nastawczych oraz sprzężenia zwrotnego. W zależności od wartości sygnału sumarycznego wzmacniacz przekaźnikowy — elektryczny suwak stykowy 5 steruje za pośrednictwem na-wrotnego stycznika silnikowego 6 siłownikiem elektrycznym 7. Siłownik ten sprzężony jest zwrotnie (4) z układem pomiarowym.
  Organy regulatora 1-5 są umieszczone we wspólnym kadłubie. Ta część regulatora elektromechanicznego nosi nazwę kolumny regulacyjnej. Jest ona ustawiana na reduktorze siłownika. W układach regulacji zawierających aparaturę elektromechaniczną stosowane są oprócz podstawowych kolumn regulacyjnych również kolumny tzw. nadążne, wchodzące w skład układów nadążnych oraz kolumny sterowania zdalnego.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Naprawa falowników »

  Układy elektryczne regulatorów wykonuje się bądź o dwóch stopniach wzmocnienia elektrycznego (suwak stykowy włącza silnik wykonawczy poprzez przekaźnik pośredniczący i nawrotny stycznik elektromagnetyczny), bądź też o jednym stopniu (suwak stykowy włącza siłownik bezpośrednio przez nawrotny stycznik elektromagnetyczny).
  Układ z przekaźnikiem pośredniczącym . Układ jest zasilany prądem o napięciu stałym 110 V i napięciu przemiennym 220 V. Rozpatrzmy wzajemny związek elementów układu elektrycznego regulatora. Przypuśćmy, że wskutek odchylenia wielkości regulowanej od wartości zadanej styk ruchomy zamyka zestyk ZW — „KB" (zestyk „więcej") bądź też zestyk ZM — „KM" (zestyk „mniej").
  Zamknięcie zestyku ZW spowoduje zadziałanie przekaźnika PPW — „PIIB" (przekaźnik pośredniczący „więcej") i zamknięcie się jego zestyków PPW, co ze swej strony wywoła zamknięcie się obwodu prądu przemiennego 220 V cewki stycznika elektromagnetycznego SEW — „KMB" (stycznik elektromagnetyczny „więcej"). Stycznik ten się włączy, a jego styki SEW zamkną obwód zasilania silnika prądem trójfazowym 220 V.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • falownik invertek »

  Jako przetworniki pomiarowe temperatury stosowane są termometry manometryczne w połączeniu z przetwornikiem pneumatycznym.
  Termometry manometryczne złożone są ze zbiornika, kapilary i jednego zwoju rurki sprężynującej.
  Przetwornik pneumatyczny nie różni się tu niczym od rozpatrzonego powyżej manometru sprężynowego typu „MIHI-l".
  Zależnie od czynnika wypełniającego układ termometryczny rozróżnia się trzy typy termometrów manometrycznych .
  W regulatorach pneumatycznych pomiar temperatury za pomocą termoelementów i termometrów oporowych możliwy jest w przypadku zastosowania przetworników elektropneumatycznych, znajdujących się na razie w stadium opracowania i opanowywania technologicznego i nie produkowanych, jak dotąd, seryjnie.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
 • Falownik Lenze »

  Działanie analizatora magnetycznego do oznaczania tlenu oparte jest na wyzyskaniu zjawiska wciągania tlenu przez pole magnetyczne. Ta własność tlenu odróżnia go wyraźnie od innych gazów. Ze wzrostem temperatury wspomniana zdolność tlenu odpowiednio słabnie.
  Jeżeli natomiast do bloku pomiarowego są dołączone dwa przetworniki, to sygnał wyjściowy tego bloku równy jest zeru jedynie przy zadanym stosunku mierzonych parametrów. W tym przypadku napięcie przemienne na potencjometrze czułości jednego nadajnika indukcyjnego jest równe i przeciwne co do fazy napięciu występującemu na drugim potencjometrze. Gdy wartość zadana parametrów na wyjściu bloku pomiarowego ulegnie zmianie, otrzymujemy sygnał prądu przemiennego.
  Wzmacniacz składa się z transformatora wejściowego, pierwszego elektronicznego stopnia wzmocnienia (wzmacniacza napięcia) i drugiego elektronicznego stopnia wzmocnienia (wzmacniacza mocy).
  Transformator wejściowy o współczynniku wzmocnienia napięciowego ok. 12 otrzymuje sygnał elektryczny od urządzenia pomiarowego. W celu zwiększenia współczynnika wzmocnienia tego transformatora przy częstotliwości 50 Hz jego uzwojenie wtórne jest obciążone kondensatorem C7, który wespół z tym uzwojeniem tworzy obwód rezonansowy o częstotliwości drgań własnych ok. 50 Hz.

  Data dodania: 09 04 2015 · szczegóły wpisu »
1 · 2 · następna strona »

Najnowsze tagi związane z podkategorią: Automatyka

Automatyka - nowa strona:

Adres: